Archiwum

Wrzesień 2013 ? Zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych

Wrzesień był spokojnym miesiącem na rynku krajowych funduszy inwestycyjnych. Do obrotu wprowadzono jeden fundusz niskiego ryzyka. Dwa fundusze zmieniły swoją politykę inwestycyjną i nazwę. Jednym ze zmienianych funduszy jest UniFundusze UNIWIBID – w nowej odsłonie z dopiskiem „Plus” ma stać się bardziej zyskownym, ale co za tym idzie zmieni się także jego wykres z ‚liniowego’ na nieco bardziej zmienny. To próba zwiększenia zysków dla inwestorów, którzy w tym roku otrzymali niemiłą niespodziankę ze strony tego funduszu.

Nowe fundusze

Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny Plus

Data pierwszej wyceny: 11.09.2013.

Główne zasady polityki inwestycyjnej:

 • minimum 70% aktywów netto subfunduszu jest lokowane w dłużne instrumenty finansowe, takie jak polskie obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, obligacje rządowe państw członkowskich UE i krajów OECD oraz w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe;
 • subfundusz może inwestować do 70% aktywów w obligacje przedsiębiorstw denominowane w złotych polskich;
 • średni termin do wykupu obligacji znajdujących się w portfelu subfunduszu jest nie dłuższy niż 2 lata;
 • dodatkowo do 30% wartości aktywów subfunduszu może być lokowane w instrumenty finansowe i depozyty bankowe denominowane w walutach obcych.

Zmiana polityki inwestycyjnej

UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID Plus

Fundusz UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID zmienia nazwę na UniFundusze SFIO subfundusz UniWIBID Plus.

Od 15 września br. jest on rozwiązaniem głównie do średnioterminowego lokowania środków. Dążąc do ograniczania ryzyka inwestycyjnego, subfundusz będzie wyszukiwać okazje inwestycyjne na rynku obligacji korporacyjnych, przy wykorzystaniu wyższych niż do tej pory limitów zaangażowania w instrumenty wysokodochodowe. Jednocześnie portfel zostanie w jeszcze większym stopniu zdywersyfikowany dzięki stosowaniu bardziej restrykcyjnych progów zaangażowania w papiery poszczególnych emitentów, co w znaczącym stopniu wpłynie na rozproszenie ryzyka. Wprowadzone zmiany zwiększą potencjał zysku subfunduszu, który już obecnie osiąga wyższe stopy zwrotu w porównaniu z funduszami pieniężnymi.

By zaakcentować zmiany oraz większy potencjał zysku, nazwę subfunduszu UniWIBID rozbudowano o dodatkowe rozszerzenie ?Plus?.

ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich

Fundusz ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych zmienia nazwę na ING Parasol FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich.

Zarządzający ogłosił listę istotnych zmian w tym funduszu:

 • Eliminujemy ograniczenia sektorowe w ramach polityki inwestycyjnej subfunduszu
  W pewnych fazach cyklu koniunkturalnego koncentracja na samych sektorach wzrostowych może prowadzić do osiągania nieco gorszych wyników inwestycji pomimo skutecznego doboru spółek do portfela inwestycyjnego. W nowym kształcie strategia umożliwia inwestowanie także w inne sektory, przez co ryzyko związane koncentracją sektorową jest ograniczone, a wyniki inwestycyjne powinny być mniej uzależnione od cyklu koniunkturalnego.
 • Zwiększamy ekspozycję na zagraniczne rynki akcji
  ING Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych w obecnym kształcie oferuje około 50%-60% ekspozycję na zagraniczne rynki akcji. Po zmianie polityki inwestycyjnej ekspozycja na zagraniczne spółki z innych znaczących rynków regionu, Turcję i Austrię,zostanie zwiększona. Zmiana ta pozwoli na oferowanie strategii regionalnej o większych benefitach wynikających z dywersyfikacji.
 • Zwiększamy zakres analizowanych spółek przez wewnętrzny dział analiz instrumentów udziałowych
  Sukcesywnie wprowadzany przez ING TFI proces inwestycyjny opierający się na rekomendacjach zespołu analityków przynosi bardzo dobre rezultaty inwestycyjne w strategiach akcyjnych i mieszanych. Wierzymy, że obecna rozbudowa systemu rekomendacji o dodatkowe spółki z regionu Europy środkowo-wschodniej przyniesie jeszcze lepsze wyniki inwestycyjne strategii dzięki skutecznej selekcji akcji.

Podsumowując, zmiana subfunduszu ING Środkowoeuropejskiego Sektorów Wzrostowych na ING Akcji Środkowoeuropejskich jest ewolucyjnym krokiem w stronę oferowania Państwu jeszcze lepszych rozwiązań inwestycyjnych, oferujących większą dywersyfikację i opierających się na sprawnym procesie inwestycyjnym skupiającym się na fundamentalnej analizie poszczególnych spółek z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz

komentarze 2

  • Dziękuję za informację. Zmienimy – fundusz faktycznie należy do grupy funduszy obligacji. Na ponad 1500 funduszy czasem może zdarzyć się zamiana kategorii funduszu – monitorujemy to na bieżąco a czasem takie właśnie informacje trafiają od użytkowników – za co dziękujemy.