Archiwum

Sierpień 2013 ? Zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych

Sierpień był spokojnym miesiącem na rynku krajowych funduszy inwestycyjnych. Do obrotu wprowadzono jeden fundusz niskiego ryzyka. Dwa fundusze zmieniły politykę inwestycyjną. Z rynku wycofano cztery fundusze. W tym – to smutna wiadomość trzy z funduszy indeksowych Lev/Short z parasola Quercus TFI. Inwestorzy nie pokochali możliwości zysków na rynkach ropy/ złota i pszenicy…

Nowe fundusze

UniFundusze SFIO subfundusz SGB Gotówkowy

Fundusz kierowany jest wyłącznie do klientów klientów SGB Banku (Spółdzielcza Grupa Bankowa) – i to raczej do klientów zamożnych: minimalna wpłata do funduszu to 40.000 EUR (około 160.000 zł).

Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok. Pozostałą część środków fundusz inwestuje w kwity depozytowe, listy zastawne oraz depozyty bankowe.

Zmiana polityki inwestycyjnej

Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy

Fundusz Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Dłużny Niskiego Ryzyka w związku ze zmianą polityki inwestycyjnej zmienił
nazwę na Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy.

Aktualna polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu są lokowane wyłącznie w instrumenty dłużne, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Udział papierów dłużnych emitowanych, poręczonych, gwarantowanych przez państwa Europy Środkowej i Wschodniej, ich banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego, jak również przez podmioty z siedzibą w tych państwach stanowi co najmniej 66% aktywów. Do państw Europy Środkowej i Wschodniej zalicza się: Rzeczpospolita Polska, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry. Dokonywanie lokat na rynkach działających w Serbii wymaga uzyskania zgody KNF, o której mowa w art. 93 ust. 2 Ustawy.

Caspar Akcji Rosyjskich

Fundusz Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Wschodniej Europy zmienił nazwę na Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Rosyjskich.

Fundusz inwestuje w instrumenty akcyjne spółek koncentrujących swoją działalność w Federacji Rosyjskiej oraz w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Federację Rosyjską lub rosyjski bank centralny. Nie mniej niż 50% lokat funduszu stanowią papiery udziałowe (akcje).

Zakończyły działalność

Trzy Fundusze QUERCUS TFI

W sierpniu działalność zakończyła grupa trzech funduszy indeksowych z parasola QUERCUS Parasolowy SFIO. Znikają:

  • Quercus Gold Short – zarabiający odwrotnie do zmian cen złota
  • Quercus Wheat Short – zarabiający odwrotnie do zmian cen pszenicy
  • Quercus Oil Lev – zarabiający w przybliżeniu 2x jak cena ropy

To dla mnie smutna wiadomość – bardzo liczyłem, że ta grupa funduszy utrzyma się i wytoczy nową drogę w tworzeniu nowych funduszy inwestycyjnych. Jak widać pomysł nie chwycił wśród inwestorów – fundusze te wprowadzono w maju 2012 roku. Szkoda. Przetrwały tylko rok. Ciekawe, kiedy zarządzający w Polsce ponownie pomyślą o wprowadzeniu gamy funduszy tego typu.

Jest mi tym bardziej przykro, gdyż powoli pracowałem nad strategią inwestowania w tę grupę sektorowych funduszy. Niestety – inwestorzy nie dali funduszom szansy. A kilka funduszy z tej grupy (Lev/Short) wprowadzonych przez Quercus w 2012 roku także prawdopodobnie wkrótce zakończy działalność, patrząc na wartość zgromadzonych aktywów…

Pozostałe jeszcze fundusze indeksowe w parasolu Quercus to:

  • Quercus Oil Short – zarabiający odwrotnie do zmian cen ropy naftowej. Wartość aktywów (wrzesień 2013) to zaledwie 3,21 mln zł.
  • Quercus Wheat Lev – zarabiający w przybliżeniu 2x jak cena pszenicy. Wartość aktywów (wrzesień 2013) to zaledwie 810 tys zł.
  • Quercus Gold Lev – zarabiający w przybliżeniu 2x jak cena złota. Wartość aktywów (wrzesień 2013) to zaledwie 1,9 mln zł.
  • oraz od dawna dostępne Quercus Lev i Quercus Short (oparte o indeks WIG20)

Fundusz UniTotal Trend

Fundusz UniFundusze SFIO subfundusz UniTotal Trend zakończył działalność z dniem: 2013-08-23.

Zakończenie działalności związane jest ze spadkiem aktywów netto funduszu poniżej 50 milionów PLN.

O autorze

Remigiusz Stanisławek

Witaj, z tej strony Remigiusz. Od 2006 roku uczę jak świadomie korzystać z funduszy inwestycyjnych i produktów inwestycyjnych. Czasem opiszę jakąś aferę :) Fundusze to nie lokata. To inwestycja. A inwestycją trzeba zarządzać. Ale wystarczy odrobina podstawowej wiedzy aby skutecznie inwestować. Jeżeli Twoje pieniądze są dla Ciebie ważne - może warto poświęcić im nieco więcej czasu?

Zostaw komentarz